การเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

๑.เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติของกระทรวงวัฒนธรรม
๒.เว็บไซต์คลังภาพจากสำนักพระราชวัง
๓.เว็บไซต์คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๔.มูลนิธิชัยพัฒนา
๕.โครงการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
๖.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ