การตั้งด่านตรวจและจุดตรวจ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตลาดสดโพธิ์ชัย ม.๑ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

สภ.ฟากท่าจัดชุดประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์
แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทั้งไปและกลับ ด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีตำรวจภูธรฟากท่า(งานจราจร) โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๖๖,๐๕๕-๔๘๙๒๔๘